Deze Inruilservice wordt geleverd door Alchemy Telco Solutions Limited (“Verkoper”, “ons”, “onze”, “wij” of “we”) middels Apple Retail Netherlands B.V. (Apple).

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid en relevante Gegevensbeschermingswetgeving. Gelieve de tijd te nemen om ons Privacybeleid door te lezen, aangezien dit belangrijke voorwaarden bevat die op u van toepassing zijn.

 

“Inruilservice” verwijst naar het Inruilen van het In aanmerking komend apparaat en de aanschaf door Verkoper van het In aanmerking komend apparaat. Als tegenprestatie wordt Klant een tegoed gegeven voor de aanschaf van een nieuw Apple-product.

“Verkoper” verwijst naar de partij die deze Inruilservice aanbiedt, dit is niet Apple.

“Klant” verwijst naar de persoon die gebruik maakt van deze Inruilservice en die instemt met deze voorwaarden.

“In aanmerking komend apparaat” verwijst naar elk apparaat dat in aanmerking komt voor deze Inruilservice, naar eigen goeddunken bepaald door Verkoper.

Klant begrijpt, bevestigt en gaat ermee akkoord dat de Inruilservice door Verkoper wordt geleverd, en niet door Apple. Apple heeft geen verplichting jegens Klant voor wat betreft de Inruilservice, en Klant mag Apple niet verantwoordelijk houden voor de geleverde Inruilservice.

Klant verklaart en waarborgt dat:

 • hij/zij de enige eigenaar is van het In aanmerking komend apparaat, of dat hij/zij door de eigenaar van het In aanmerking komend apparaat gemachtigd is, en dat hij/zij beslissingen kan nemen met betrekking tot het In aanmerking komend apparaat;
 • er geen sprake is van retentierechten, bezwaringen of veiligheidsbelangen met betrekking tot of verbonden aan het In aanmerking komend apparaat, en dat geen enkele andere partij er een wettelijk belang in heeft;
 • alle artikelen die Klant wenst te recyclen via de Inruilservice, geen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van derden (met inbegrip van auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of ander eigendomsrecht);
 • hij/zij geen wederverkoper van Apple is; en
 • het In aanmerking komend apparaat niet vervalst, gestolen of frauduleus is.
 • U bent wettelijk bevoegd om een bindend contract met ons aan te gaan en, als een persoon die het In aanmerking komend product aan ons verkoopt, bent u minstens 18 jaar oud of hebt u toestemming van een ouder of voogd om het contract aan te gaan.

 

Eigendomsoverdracht naar Verkoper

Na ontvangst en acceptatie van het In aanmerking komend apparaat door Apple, gaat de eigendomstitel bij een dergelijke overdacht van het In aanmerking komend apparaat over van Klant naar Verkoper. Klant wijst elk verder recht, titel of belang op of in het In aanmerking komend apparaat of daarin vervatte items af.

 

Vergoeding voor het In aanmerking komend apparaat
Klant stemt ermee in dat de waarde van het In aanmerking komend apparaat door hem/haar wordt ontvangen in de vorm van een tegoed dat kan worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe iPhone, Mac, Apple Watch of iPad (Apple-product). Er wordt geen alternatief in contanten aangeboden en het tegoed kan niet worden gebruikt voor een ander doel of voor de aanschaf van een ander product dan hierboven beschreven. Het geleverde tegoed zal de betalingsverplichting van Verkoper voor de aanschaf van het In aanmerking komend apparaat volledig voldoen.

 

Verantwoordelijkheid van Klant voor eigen gegevens

Het is de verantwoordelijkheid van Klant om:

 • de eigen simkaart (de Simkaart”) en eventuele geheugenkaart te verwijderen alvorens het In aanmerking komend apparaat naar ons op te sturen. De Simkaart en de geheugenkaart kunnen privéinformatie bevatten en kunnen onbevoegde toegang tot uw netwerktijd of uw persoonsgegevens mogelijk maken. Als u de Simkaart of geheugenkaart niet verwijdert, stemt u ermee in ons te vrijwaren van alle claims, verlies of schade als gevolg van het gebruik van de Simkaart of geheugenkaart dat plaatsvindt voor of na ontvangst van uw In aanmerking komend apparaat. Een Simkaart of geheugenkaart die wij ontvangen, kan niet worden geretourneerd en zal worden afgevoerd;
 • alle persoonlijke bestanden en gegevens te wissen en te verwijderen, al dan niet in de vorm van persoonsgegevens, sms, foto’s, spelletjes, liedjes of andere gegevens (de “Gegevens”), van het In aanmerking komend apparaat; en om het volgende te raadplegen: (i) voor Apple-apparaten – de richtlijnen van Apple inzake het verwijderen van Gegevens, het opslaan van Gegevens op iCloud of andere back-up, en het resetten van het In aanmerking komend apparaat naar fabrieksinstellingen; (ii) voor andere fabrikanten – hun richtlijnen inzake het verwijderen van Gegevens, het opslaan van Gegevens in de cloud of andere back-up en het resetten van het In aanmerking komend apparaat naar fabrieksinstellingen;
 • de functie “Vind mijn…” of gelijkwaardige functies uit te schakelen op het In aanmerking komend apparaat als het een In aanmerking komend Apple-apparaat betreft.

Als Verkoper uw In aanmerking komend apparaat ontvangt met nog aanwezige Gegevens, kan Verkoper het In aanmerking komend apparaat weigeren en het contract annuleren. Zorg dat u alle gegevens verwijdert en het In aanmerking komend apparaat naar fabrieksinstellingen reset (waardoor de gegevens worden verwijderd) alvorens het apparaat te overhandigen aan of te versturen naar Verkoper.

Door uw In aanmerking komend apparaat naar ons te sturen, stemt u ermee in ons te vrijwaren van alle claims, verlies of schade ten aanzien van de Simkaart, Gegevens of het In aanmerking komend apparaat. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of gebruik van dergelijke Gegevens of de Simkaart.

Nadat het apparaat aan ons is verstuurd, is het niet mogelijk voor u om Gegevens of andere inhoud van het In aanmerking komend apparaat op te halen, ongeacht of het opgeslagen is op het In aanmerking komend apparaat of op de geheugenkaart.

U stemt ermee in dat u de volledige verantwoordelijkheid hebt om een aparte back-upkopie te maken van Gegevens alvorens uw In aanmerking komend apparaat naar ons te sturen, en dat u alle redelijke stappen hebt genomen om Gegevens die als persoonlijk of vertrouwelijk kunnen worden beschouwd, te wissen en te verwijderen. Verkoper en Apple accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verloren Gegevens.

Wanneer Verkoper een In aanmerking komend apparaat ontvangt dat, nadat het In aanmerking komend apparaat wordt ingeschakeld, niet blijkt gereset naar fabrieksinstellingen en waarbij de Gegevens direct duidelijk op het scherm staan, machtigt u hierbij Verkoper om alle redelijke stappen te nemen om opgeslagen Gegevens van het In aanmerking komend apparaat te wissen of te verwijderen door het In aanmerking komend apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen in overeenstemming met de richtlijnen van Apple of de fabrikant, en hiervoor de resetfuncties op het In aanmerking komend apparaat te gebruiken. De Verkoper heeft geen verdere verplichtingen ten aanzien van het wissen of verwijderen van Gegevens. De Verkoper accepteert geen verantwoordelijkheid voor het niet handhaven van de integriteit of vertrouwelijkheid van Gegevens, en waarborgt of garandeert niet dat door het resetten van het In aanmerking komend apparaat naar de fabrieksinstellingen Gegevens of persoonsgegevens permanent worden verwijderd.

 

Hoe het Contract tussen u en ons wordt gesloten

Het overhandigen van het In aanmerking komend apparaat aan een relevante winkel met het verzoek gebruik te maken van de Inruilservice, vormt een aanbod van u om een dergelijk In aanmerking komend apparaat aan ons te verkopen in ruil voor het tegoed (“Uw aanbod”).

Een Contract is pas gesloten als wij Uw aanbod accepteren u het tegoed hebt ontvangen.

Alle offertes en betalingen zijn inclusief btw (voor zover van toepassing)

 

Verloren of gestolen apparaten

Als het In aanmerking komend apparaat geregistreerd staat als verloren of gestolen, zal Verkoper het bewaren als vereist volgens de lokale wetgeving en richtlijnen. Het In aanmerking komend apparaat wordt NIET geretourneerd aan Klant, noch zal er een tegoed worden verstrekt aan Klant, tenzij Klant binnen 28 dagen de rechtmatige eigendom van het In aanmerking komend apparaat kan aantonen. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om Verkoper te informeren dat hij/zij bezwaar maakt tegen dit besluit. Als Klant niet in staat is de rechtmatige eigendom van het In aanmerking komend apparaat aan te tonen, wordt de kwestie behandeld conform de lokale wetgeving en richtlijnen.

Er zullen geen betalingen of tegoed worden verstrekt aan klanten voor ontvangen In aanmerking komend apparaten die zijn geblokkeerd of zijn vervalst.

 

Algemene voorwaarden

Deze Inruilservice wordt uitsluitend voor wettige doeleinden aangeboden en Klant stemt ermee in Apple en Verkoper en hun directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, dochterondernemingen of agenten te vrijwaren van alle claims die tegen ieder van hen worden ingediend als gevolg van het uitvoeren van deze Inruilservice namens Klant of van een schending van deze voorwaarden door Klant.

Als u een Klant bent, dan zijn deze voorwaarden niet van invloed op uw wettelijke rechten die u als consument hebt.

Niets in deze voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid of sluit deze uit voor:

 1. overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;
 2. fraude of frauduleuze onjuiste weergave; of
 3. elke andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

 

Met inachtneming van de hiervoor genoemde clausule, zijn Verkoper en Apple onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk, ongeacht of het gaat om een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins voor a) winstderving, omzetverlies, zakelijk verlies of inkomsten; of b) verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of c) verlies van kansen; of d) speciale indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van deze Inruilservice.

De volledige aansprakelijkheid van Verkoper, Apple en hun filialen ten aanzien van deze Inruilservice, voor zover van toepassing, ongeacht of het gaat om een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, zal niet hoger zijn dan 100% van de waarde van het tegoed voor het In aanmerking komend apparaat.

 

Communicatie tussen ons

U kunt het klantenserviceteam van Verkoper via e-mail benaderen: appletradeinnl@alchemyglobalsolutions.com. Als we contact met u moeten opnemen of als we u een schriftelijke kennisgeving moeten doen, zullen we dit via e-mail of gefrankeerde post doen naar het adres dat u ons in de order hebt opgegeven.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens op uw In aanmerking komend apparaat van uzelf of uw vrienden kunnen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden beschouwd als persoonsgegevens. Als u echter uw verantwoordelijkheden zoals hierboven omschreven (met name in de paragraaf “Verantwoordelijkheid van Klant voor eigen gegevens”) hebt uitgevoerd, zouden er geen zichtbare persoonsgegevens meer aanwezig mogen zijn op uw In aanmerking komend apparaat wanneer Verkoper dit In aanmerking komend apparaat ontvangt.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat Verkoper uw In aanmerking komend apparaat ontvangt met daarop nog aanwezige persoonsgegevens, zal Verkoper die persoonsgegevens voor geen enkel doeleinde gebruiken. De Verkoper zal, zoals vermeld in de paragraaf “Verantwoordelijkheid van Klant voor eigen gegevens” hierboven, uw In aanmerking komend apparaat resetten naar fabrieksinstellingen, zodat de persoonsgegevens niet langer aanwezig zijn wanneer u het In aanmerking komend apparaat inschakelt.

 

U stemt er hierbij mee in dat Verkoper uw In aanmerking komend apparaat mag doorverkopen of overdragen aan een derde na het In aanmerking komend apparaat (indien nodig) te hebben gerest naar fabrieksinstellingen.

 


 

This Trade in Service is provided by Alchemy Telco Solutions Limited (“Vendor“us”, “our”, or “we” ) through Apple Retail Netherlands B.V. (“Apple“).

We only use your personal information in accordance with our Privacy Policy and relevant Data Protection Laws. Please take the time to read our Privacy Policy, as it includes important terms which apply to you.

 

“Trade in Service” means the Trade in of the Eligible Device and the purchase by the Vendor of the Eligible Device in consideration of providing the Customer a credit against the purchase of a new Apple Product.

“Vendor” means the party providing this Trade in Service, which is not Apple.

“Customer” means the person using this Trade in Service and agreeing to these terms and conditions.

“Eligible Device” means any device that is eligible for this Trade in Service as determined by Vendor in its sole discretion.

Customer understands, acknowledges and agrees the Trade in Service is provided by Vendor and not Apple. Apple has no liability to the Customer in respect of the Trade in Service and agrees not to hold Apple responsible in respect of the Trade in Service received.

Customer represents and warrants that:

 • they are the sole owner of the Eligible Device or have been authorised by the owner of the Eligible Device and that they are able to make decisions with regards to the Eligible Device;
 • there are no liens, encumbrances or security interests in or attached to the Eligible Device and that no other party has a legal interest in it;
 • any items Customer seeks to recycle through the Trade in Service shall not infringe on any third-party intellectual property right (including copyright, trademarks, patent, trade secrets or other proprietary right);
 • they are not an Apple reseller; and
 • the Eligible Device is not counterfeit, stolen or fraudulent.
 • You are legally capable of entering into a binding contract with us and if an individual who sells the Eligible Device to us you are at least 18 years old or have the authority of your parent or guardian to enter into the contract.

 

Ownership transfers to Vendor

Upon receipt and acceptance of the Eligible Device by Apple, title of ownership in such Eligible Device transfers to Vendor from the Customer and Customer disclaims any further right, title or interest in and to the Eligible Device or any items contained therein.

 

Consideration for Eligible Device

Customer agrees that the value received by them for their Eligible Device will be in the form of a credit which will be used towards the purchase of a new iPhone, Mac, Apple Watch or iPad (Apple Product). There is no cash alternative and the credit cannot be used for any purpose or purchases other than those stated above. The provision of the credit will be in full satisfaction of any payment obligation for the purchase of the Eligible Device by the Vendor.

 

Customer’s responsibility for their data

It is Customer’s responsibility to:

 • Remove your sim card (the “SIM”) and any memory card before sending your Eligible Device to The SIM and memory card can contain private information, and may enable unauthorised use of your network airtime or your personal information. If you fail to remove the SIM or memory card, you agree to release us from all claims, losses or damages with respect to the use of the SIM or memory card arising before, or after receipt of your Eligible Device. Any SIMs or memory cards received by us are non-returnable and shall be disposed of;
 • Delete and remove all personal file and data, whether in the form of personal details, SMS, photos, games, songs or other data, (the “Data”) from the Eligible Device ; and please refer to (i) for Apple devices – Apple’s guidance on deletion of Data, storing Data to iCloud or other backup, and resetting the Eligible Device to factory settings (ii) for other manufacturers – their guidance on deletion of Data, storing Data to the cloud or other backup, and resetting the Eligible Device to factory settings.
 • Switch off ‘Find My’ or equivalent on your Eligible Device, if it is an Apple Eligible Device.

if Vendor receives your Eligible Device with Data still left on it, the Vendor may reject the Eligible Device and cancel the contract. Please ensure you remove all data and reset the Eligible Device to factory settings (which deletes the data) before handing or sending it to Vendor.

By sending your Eligible Device to us, you agree to release us from all claims, losses or damages with respect to the SIM, Data or Eligible Device. We accept no responsibility in relation to the security, protection, confidentiality or use of such Data or the SIM.

It will not be possible for you to obtain any Data or other content from the Eligible Device, whether stored on the Eligible Device or memory card, once it has been sent in to us.

You agree that you have the sole responsibility to keep a separate backup copy of any Data before sending your Eligible Device to us; and that you have taken all reasonable steps to eliminate and delete Data that is deemed personal or confidential. The Vendor and Apple accept no responsibility or liability for any lost Data.

Where a Eligible Device is received by Vendor which, when the Eligible Device is turned on, appears not to have been reset to factory settings and Data is immediately obvious from the screen, then you hereby authorise Vendor to take reasonable actions to wipe or remove any stored Data from the Eligible Device by resetting the Eligible Device to factory settings in accordance with Apple’s or the manufacturer’s recommended guidelines and utilizing the reset functions on the Eligible Device to do so. Vendor shall have no further obligations in respect of wiping or removing the Data. Vendor accepts no responsibility for failure to maintain the integrity or confidentiality of any Data, and does not warrant or guarantee that resetting the Eligible Device to factory settings will permanently delete any Data or personal information.

 

How the Contract is formed between you and us

Handing the Eligible Device to the relevant retail store and requesting to use the trade in services shall constitute an offer by you to sell such Eligible Device to us in return for the credit (“Your Offer”).

No Contract will be formed until we accept Your Offer, and by you receiving the credit.

All quotations and payments include VAT (as applicable)

 

Lost or Stolen Devices

If the Eligible Device is registered as lost or stolen, Vendor will retain it in accordance with local laws and guidance. The Eligible Device will NOT be returned to Customer nor will there be any credit be given to the Customer unless Customer is able to prove the legitimate ownership of the Eligible Device within 28 days. It is the responsibility of Customer to inform Vendor that they are contesting this decision. If Customer is not able to prove the legitimate ownership of the Eligible Device, it will be treated in accordance with local law and guidance.

No payments or credits will be made to customers for Eligible Devices received which are Blocked or Fake.

 

General Terms and Conditions

This Trade in Service is provided for lawful purposes only, and Customer agrees to indemnify Apple and Vendor and any of their directors, officers, employees, affiliates, subsidiaries or agents from and against any claims brought against any of them arising from performing this Trade in Service on Customer’s behalf or for any breach of these terms and conditions by Customer.

If you are a Consumer, then these terms and conditions shall not affect any statutory rights you may have as a consumer.

Nothing in these terms excludes or limits our liability for:

 1. death or personal injury caused by our negligence;
 2. fraud or fraudulent misrepresentation; or
 3. any other liability which cannot be excluded by law

 

Subject to the above clause, the Vendor and Apple will under no circumstances be liable whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for, a) any loss of profit, sales or business or revenue; or b)loss or corruption of data or information; or c) loss of opportunity or d) any special, indirect, incidental or consequential damages resulting from this Trade in Service.

The Vendor, Apple and their affiliates’ entire liability, if any, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, with respect to this Trade in Service shall not exceed 100% of the value of the credit for the Eligible Device.

 

Communications between us

You may contact the Vendor’s customer service team at Email: appletradeinnl@alchemyglobalsolutions.com. If we have to contact you or give you notice in writing, we will do so by e-mail or by pre-paid post to the address you provide to us in your order.

 

 General Data Protection Regulations (GDPR)

Personal Information stored on your Eligible Device, about you or your friends, may well be personal data as defined by General Data Protection Regulations (GDPR). However if you have carried out your responsibilities set out above (in particular section headed “Customers responsibility for their data” above) there should be no personal data which is apparent on your Eligible Device when Vendor receives the Eligible Device.

 

In the unlikely event that Vendor receives your Eligible Device which still contains personal data Vendor shall not use that personal data for any purpose. Vendor shall, as referred to in section headed “Customers responsibility for their data” above reset your Eligible Device to factory settings so that the personal data is no longer present when your turn on the Eligible Device.

 

You hereby agree that Vendor may resell or transfer your Eligible Device to a third party having first reset the Eligible Device (where necessary) to factory Settings